Asociácia

mediátorov

Slovenska

Vás pozýva na odborné sympózium

Partneri sympózia

Odborný garant sympózia:
PhDr. Ernest Kováč, predseda
Asociácia mediátorov Slovenska

Partneri sympózia:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
University of Miskolc, Fakulty of Law

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Notársky úrad, JUDr. Magdaléna Drgoňová
Asociácia mediátorov Slovenska
Asociácia rodinných mediátorov, Bratislava
Asociácia mediačných centier Slovenska
MČ Košice-Západ Mgr. Marcela Vrchotu
Slovenian Association of Mediators
Croatian Association of Mediators
Közép-Európai Mediációs Intézet (KEMI)
Evropský institút pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s., Křtiny
VVV – VZDELÁVANIE VEDA VÝSKUM / ESR – EDUCATION SCIENCE RESEARCH
Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja, Bratislava

Čestní hostia:
Ing. Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja
PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda Prešovského samosprávneho kraja
Mgr. Marcel Vrchota, starosta, mestská časť Košice – Západ
JUDr. Marica Pirošíková, Ministerstvo spravodlivosti SR, Zástupkyňa SR pred Európskym súdom pre ľudské práva
doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD., sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

doc. JUDr. Regina Hučková, PhD., prorektorka, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dr.h.c. doc. JUDr. Stanislav Križovský, PhD., MBA, LL.M., prorektor, VŠ bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Vedeckí partneri sympózia:
Clinical Social Work and Health Intervention
vedecký medzinárodný odborný časopis
(www.clinicalsocialwork.eu)
Sociálno – zdravotnícke SPEKTRUM / Social Health Spectrum
vedecko – odborný časopis (www.szspektrum.eu)
VVV – VZDELÁVANIE VEDA VÝSKUM / ESR – EDUCATION SCIENCE RESEARCH
vedecko – odborný časopis (www.e-s-r.org/sk/node/3)

Recenzenti:

prof. PhDr. Michlal Oláh, PhD.
PhDr. Katarína Vanková, PhD.
JUDr. Tomáš Horáček, PhD.

Mediálny partner:
RTVS Košice

najpravo.sk – najlepší právny poradca
Rádio Lumen

Translate »