Asociácia

mediátorov

Slovenska

Vás pozýva na odborné sympózium

Program sympózia

29.11. 2019 (Piatok / Friday)

08:00 – 8:50:

Registrácia účastníkov / Participants registration

09:00 – 09:10:

Slávnostné otvorenie konferencie / Conference ceremonial opening

09:10 – 09:30:

Slávnostné príhovory / Ceremonial speeches

Ing. Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja

PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda Prešovského samosprávneho kraja

doc. JUDr. Martin Vernarský,  PhD., sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Dr.h.c doc. JUDr. Stanislav Križovský, PhD., MBA LL.M,  prorektor pre vzdelávanie – Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

9:30 – 10:00:

Príspevky účastníkov / Contributions of the participants

9:30 – 9:45:

PhDr. Ernest Kováč (SVK): Mediácia na pulze času / Mediation on the pulse of time

9:45 – 10:00:

doc. JUDr. Regina Hučková, PhD. (SVK): Mediácia v obchodnom práve / Mediation in commercial law

10:00 – 10:15:  PRESTÁVKA/ PAUSE

10:15 – 12:00:

Príspevky účastníkov / Contributions of the participants

10:15 – 10:30:

Allison Malkin BA, PGDip.(ENG): Cezhraničná rodinná mediácia v prípadoch únosov detí (mimo Haagsky Dohovor) – Model MiKK a získané ponaučenia / Cross-border Family Mediation in Non-Hague Child Abduction Cases – The MiKK Model and Lessons Learned

10:30 – 10:45:

Constantin Adi Gavrila, Christian Chereji (ENG): Mediácia a vytváranie verejných noriem. Prípadová štúdia z Rumunska / Mediation Designing public policies. A case study from Romania

10:45 – 11:00:

Diana Cirmaciu, PhD. (ENG): Stručná reflexia na stav mediácie v Rumunsku. Prípadové štúdie / Brief reflections on the state of mediation in Romania. Case studies.

11:00 – 11:15:

Dr. Németh Zoltán LL.M (HUN/ENG):  Cezhraničná mediácia v rodinnoprávnych prípadoch – priateľské riešenie sporov v záujme dieťaťa / Cross-border mediation in family law cases – an amicable resolution in behalf of child

11:15 – 11:30:

Mgr. Milan Bednarik (SVK): Mediácia – duchovný aspekt a moc odpustenia / Mediation – Its spiritual aspect and power of forgiveness

11:30 – 11:45:

Mgr. Peter Koromház (SVK): Mediácia v rodinnoprávnych vzťahoch a jej uplatnenie / Mediation

within family-law relationships and its application

11:45 – 12:00: DISKUSIA / DISCUSSION

12:00 –  13:00: OBED / LUNCH

13:00 – 13:15: Spoločné fotografovanie účastníkov sympózia / Photoshoot of symposium participants

13:15 – 14:45:

Príspevky účastníkov / Contributions of the participants

13:15-13:30:

Mgr. Ing. Martina Cirbusová, PhD. (SVK): Možnosti pôsobenia ako mediátor v ČR a SR v kontexte Cochemského modelu / Ways of working as a mediator in the Czech Republic and Slovakia in the context of Cochem practice

13:30-13:45:

JUDr. Antónia Kandravá (SVK): Poznatky a informácie o zavedení modelu interdisciplinárnej spolupráce na pilotných súdoch v obvode Krajského súdu v Prešove / Foundings and information on the established interdisciplinary collaboration model at pilot courts in the circuit of Prešov Region Court

13:45-14:00:

PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková (SVK): Školská mediácia v podmienkach metodického dňa / School mediation in terms of a methodological day

14:00-14:15:

Mgr. Dušana Bieleszová; Mgr. Renáta Brédová (SVK): Vízie, cieľ, metódy a formy využívané v programe rovesníckej mediácie v školách / Visions, goals, methods and forms used in the program of peer mediation in school

14:15-14:30:

Katarína Šebáková; Bianka Sabolová (SVK):  Kľúčové vlastnosti rovesníckeho mediátora / Key features of peer mediation (žiaci Základná škola Park Angelinum Košice)

14:45 – 15:00: PRESTÁVKA / PAUSE

15:00 – 16:30:

Príspevky účastníkov / Contributions of the participants

15:00-15:15:

JUDr. Dagmar Tragalová (SVK): Použitie mediačných techník v procese mediačného konania / The role of mediation techniques in the mediation process

15:15-15:30:

Dr. Erika Varadi – Csema, PhD., LL.M (ENG): Výzvy a zmeny v trestnej mediácii v Maďarsku / Challenges and Changes in Criminal Mediation in Hungary

15:30-15:45:

PhDr. Vladimir Cehlár, PhD., JUDr. Peter Sepeši (SVK):  Využívanie elektronického monitoringu pri trestných činoch spáchaných na verejných (nielen športových) podujatiach s akcentom na trestnú mediáciu/ The use of electronic monitoring for criminal offenses committed at public events (not only sports related) with attention to criminal mediation

15:45-16:00:

PhDr. Janka Lipničanová (SVK): Mediácia v zdravotníctve / Mediation in healthcare

16:00-16:15:

JUDr. Lenka Šalamoun, PhD. (CZ): Mediace a mezioborová spolupráce jako základ Centra sv. Basila/ Mediation and multidisciplinary cooperation as a basement of the St. Basileus‘ the center

16:15-16:30:

JUDr. Dana Galbavá Baliová (SVK): Mojich 15 rokov v slobodnom povolaní mediátor / Fifteen years of my mediation practice as a freelancer

16:30 – 16:45: PRESTÁVKA / PAUSE

16:40 – 17:45: Príspevky účastníkov / Contributions of the participants

16:45-17:00:

Ing. Sona Ďurčová (SVK):  Mediácia a postavenie spotrebiteľa / Mediation and consumer status

17:00-17:15:

JUDr. Eva Vaňková, PhD. (CZ): Úloha mediace pri poskytovani pravních služeb / The role of mediation within the provision of legal services

17:15-17:30:

JUDr. Ing. Róbert Toporcer (SVK): Etika a jej uplatnenie v procese mediácie / Ethics and its application in the mediation process

17:30-17:45: DISKUSIA / DISCUSSION

17:45 – 18:00 : UKONČENIE / ENDING

20:00 – 24:00: Večerný program s muzikou SLANČÍKOVCI / Evening program with music SLANČÍKOVCI

30.11.2019 (Sobota / Saturday)

 10:00 – 11:30:

Otvorenie sympózia a diskusný panel/ Opening of the symposium and discussion panel

11:30 – 12:00:

Príprava tlačovej správy / Preparation of press release

12:00:

Slávnostné ukončenie sympózia / Closing ceremony

 

Translate »